Skip links

KVKK

KVKK

MÜŞTERİLERE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
Fortes Mühendislik Doğal Gaz İnşaat San. Tic. A.Ş., yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle
kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel
verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile
KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden
ulaşabilirler.
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında
Şirketimiz Fortes Mühendislik Doğal Gaz İnşaat San. Tic. A.Ş. veri sorumlusu
sıfatıyla hareket etmektedir.
Mersis No : 0388144208700001
İnternet Adresi : www.fortes.com.tr
Telefon Numarası : 444 8 118
E-Posta Adresi : info@fortes.com.tr
Adres : Cevizli Mh. Tugay Yolu Cd. No: 20/A D:45-48
Ofisim İst. Plazaları Kat: 10 Maltepe / İstanbul
HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir,
cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı
bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı,
doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no,
hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni,
veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti.
Görsel ve İşitsel Bilgi Video, fotoğraf ve ses kaydı
KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
I. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı
gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:
• Kişisel verileriniz Fortes Mühendislik Doğal Gaz İnşaat San. Tic. A.Ş
tarafından pazarlama ve reklam için sms, e-mail gönderimi,
• Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki
içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunulması,
• Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve
uygulamaların değerlendirmeleri ile ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi
ve uygulanması,
• Şirketimizin kuruluş amacıyla bağlantılı olarak faaliyet alanlarımız
kapsamında yer alan hususları yerine getirmek,
• İlgili kanunlar kapsamında hizmet alımı yapılması ve alımı yapılan bu
hizmetler sonucu oluşan sözleşme bedellerinin ödenebilmesi ,
• Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da
kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, talep ve şikayetlerin yönetilmesi,
• Mail order yöntemi ile tahsilatın yapılması,
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği
şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini
sağlamak,
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
İletişim Bilgisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket
içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal eposta adresi)
Sağlık Bilgisi İşe uygun olup olmadığını gösterir sağlık raporu.
Banka Hesap Bilgisi IBAN numarası, hesap numarası, çalışılan banka, alınan
ücret, kesintiler.
• Reklam ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi,
finansal ve mali tabloların oluşturulması, stratejik planların hazırlanması,
gelir-gider/bilanço durumlarının hazırlanması ve takibi, üretim ve işletme için
gerekli her türlü hammadde ve donanım temini ve planlanması,
• Ürün satışı veya tedariği sonrası sevkiyat ve lojistik faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi,
• Talep ve şikâyetlerini ileten ilgili kişiler ile iletişime geçilmesi ve talep ve
şikâyet yönetiminin sağlanması,
• E-ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi,
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA
AKTARILABİLECEĞİ
İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8.
ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;
• Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi
amacıyla, iş ortaklıklarımıza,
• Pazarlama ve reklam için sms, e-mail gönderimi ve telefon yolu ile iletişime
gereçerek bilgi verilmesi amaçlarıyla iş ortaklıklarımıza ya da Fortes
Mühendislik Doğal Gaz İnşaat San. Tic. A.Ş, iştiraklerine,
• Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
• İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C.
İçişleri Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve ilgili sözleşmeler
kapsamında denetim firmalarına,
• Ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması
amacıyla tedarikçilerimize,
• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep
amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
• Şirketimizin faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği içinde
olduğumuz gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
• İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel
entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe
firmalarına, hukuk bürolarına,
• Ürün ve hizmetlerin teslimatının gerçekleştirilebilmesi için lojistik ve kargo
firmalarına,
• Personele özgü telefon hattı çıkartılması ve internet kullanımı amacıyla GSM
operatörlerine ve internet sağlayıcılarına,
• Genel/Özel sigorta, sağlık sigortası ve bireysel emeklilik yükümlülüklerimizi
yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketlerine ve sigorta şirketleri ve
acentalara,
• Bankacılık-finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans
kurumlarına,
• Satış sonrası destek hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere,
tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
• Rezervasyon/promosyon amacıyla turizm ve/veya ulaşım şirketleri ve ilgili
tedarikçilerle,
• Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak
denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik
ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve emniyet teşkilatına,
• Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla
denetim firmaları, sertifikasyon kuruluşları ve bilgi güvenliği firmalarına,
• Kullandığımız SAP, CRM, ERP, İOMA, PDKS, ENTERERP vb. işletim
sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması,
program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının
yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve
teknoloji şirketlerine,
• Sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla gerçek
veya tüzel kişiler ile kamusal nitelikteki kurumlara,
aktarım yapabilmekteyiz.
KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü
bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya
uygulamaları, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden, yüklenicilerimizden ve iş
ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, yüz yüze
veya diğer iletişim kanallarıyla görüşmeler, kamera sistemleri ve burada sayılanlarla
sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız
ya da kanunda öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.
Bu bilgiler, ticari faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu
kapsamda Şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan
mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.
İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI
6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Şirketimizin yukarıda
belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz
ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem,
internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla
düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin
Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde
yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen
tarifedeki ücret esas alınacaktır.
Fortes Mühendislik Doğal Gaz İnşaat San. Tic. A.Ş.

Sohbeti Başlat
Yardıma ihtiyacınız mı var ?